DSOG´s guideline om alkohol og graviditet

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) har i august 2016 udgivet en guideline med forslag til screeningsmuligheder af gravide kvinders alkoholvaner, TWEAK, T-ACE og CAGE -metoderne og validiteten af disse hver især. Guidelinen beskriver desuden risikoen for fosterskade ved alkoholindtagelse, og hvem man kan henvise til og hvilken behandlingsform, der kan anvendes, hvis man finder tegn på alkoholrelateret risikoadfærd.Publiceret

31.03.16


Udgiver

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi


Kategori

Vejledning


Siden 2007 har Sundhedsstyrelsens anbefalinger til gravide kvinder, været at undgå indtagelse af alkohol under hele graviditeten. Formålet med denne anbefaling er at mindske alkoholindtaget hos gravide kvinder mest muligt og bygger på det forhold at der på individniveau ikke er en 100% sikker nedre grænse. Andelen af gravide der drikker alkohol efter erkendt graviditet – er i Danmark typisk målt i begyndelsen af 2. trimester og faldt fra ca. 70% i 1998 til ca. 17% i 2013. Af alle gravide i 2014 rapporterede 15% et forbrug på <1 genstand/uge. Kun 1,1% rapporterede i 2013 et forbrug på > 1 genstand/uge.

Målgruppen for den landsdækkende guideline er obstetrikere, jordemødre samt delvis praktiserende læger, pædiatere, sundhedsplejersker og andre, der arbejder med gravide og ammende. Guidelinen har til formål at beskrive risikoen for fosterskade, hvis den gravide indtager alkohol, samt risikoen for skade på et diende barn hvis moderen indtager alkohol i sammenhæng med amning.

Derudover er guidelinen også udformet som et redskab til at udvælge den bedste og mest effektive strategi for screening af gravide for alkoholforbrug, og dermed også hvordan håndtering af gravide eller ammende kvinder der indtager alkohol skal foregå. I guiden findes et punkt for punkt gennemgang af de forskellige screeningsmuligheder, og medlagt som appendix er selve spørgsmålene for hver af screeningstestene.

Yderligere gives der også forslag og råd omkring behandling og handlemuligheder, hvis der findes tegn på alkoholrelateret risikoadfærd. I den forbindelse gennemgår guidelinen også forhold som som provokeret abort, antabusbehandling og abstinensbehandling.

  

Denne guideline fokuserer kke på de sociale aspekter af hverken kvindens eller partnerens alkoholforbrug, og den fokuserer ikke på alkoholindtagelse som markør for tilstedeværelse af andre problemstillinger som andet rusmiddelmisbrug, psykisk sygdom og dysfunktionel familie.

Guidelinen anbefaler screening for alkoholforbrug bør omfatte spørgsmål om gennemsnitligt forbrug, episodisk højt forbrug samt et kort screeningsredskab til detektion af problematisk alkoholforbrug. Der er næppe relevant klinisk forskel på anvendelsen af spørgeskema eller samtale/interview.

Det anbefales, at der anvendes:

  • 1 valideret spørgsmål om generelt gennemsnitligt forbrug (uden henvisning til alkoholtyper eller afgrænset tidsperiode).
  • 1 valideret spørgsmål om episodisk højt forbrug.
  • 1 valideret kort screeningsredskab. TWEAK anbefales primært pga. lidt højere sensitivitet og specificitet end øvrige metoder.

Et samlet bud på screeningsspørgsmål kan ses i appendix 1 som følger med guidelinen.


Alkohol og graviditet - guidelines.PNG

Alkohol og graviditet - guideline

  • Publiceret

    31.03.16

  • Side

    58

Download
426,5 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!