Alkoholens sociale bagside

Et højt alkoholforbrug påvirker ikke alene den drikkende selv , men har også følger for samlever, børn og andre personer omkring den drikkende. De sociale skadevirkninger rammer dermed såvel den drikkende som pårørende i bred forstand, unge som ældre, og samfundet. Afsnit 8-9 i Alkoholstatistik 2015 oplyser gennem eksempler om de negative sociale konsekvenser af alkoholoverforbrug.Publiceret

01.01.15


Udgiver

Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut


Kategori

Rapport


Sociale konsekvenser for den drikkende

Personer med et alkoholoverforbrug er hyppigere repræsenteret i kommunernes omkostninger end personer uden et alkoholoverforbrug.

Andelen af personer med et alkoholoverforbrug er 2-3 gange større blandt personer på overførselsindkomst og når vi ser på personer der for personlig eller praktisk hjælp er andelen 4-5 gange større hos personer med et alkoholoverforbrug end hos personer uden et overforbrug.

Men det er ikke kun blandt personer der får hjælp i egen bolig at personer med et alkoholoverforbrug er over repræsenteret, andelen af personer i plejebolig er 4-7 gange større end hos personer uden et overforbrug.

Desuden er andelen af børn der bliver anbragt uden for hjemmet fra familier med et alkoholoverforbrug 5-6 gange større end for familier uden et overforbrug af alkohol.

På arbejdsmarkedet er der også et større sygefravær pga. alkoholoverforbrug. Det er især blandt mænd, at sygefraværet ses.

Men det er ikke kun et overforbrug over længere tid der kan have sociale konsekvenser. Mange har haft negative oplevelser i forbindelse med deres alkoholindtag. Her er det især black-out (27%) og skyldfølelse eller samvittighedsnag (20%) der er flest der har oplevet som negative konsekvenser af deres alkoholindtag.

 

Følgerne for den drikkendes omgivelser

Børn

Fra 1994-2010 er der blevet diagnosticeret 153 børn med Føtalt alkoholsyndrom (FAS). Den gennemsnitlig alder for børn der for diagnosen er 5 år, men børnene er mellem 0-15 år når de får diagnosen. Det er dog ikke alle tilfælde der bliver registeret og det formodes at tallet er større. Der bliver i gennemsnit født 9 børn med (FSA) pr. fødselsårgang.

122.000 børn vokser op i et hjem med mindst en drikkende forældre. De børn er mere udsatte for at vokse op med belastende opvækstvilkår end børn der vokser op uden forældre med et alkoholoverforbrug.

Der er større chance fro at de bliver anbragt uden for hjemmet, at blive indlagt pga. omsorgssvigt/børnemishandling, at opleve vold i hjemmet, at opleve familien gå i opløsning og at blive indlagt med en psykisk lidelse, narkomani eller selvmordsforsøg.

Venner og familie

79% af de adspurgte i undersøgelsen Rusmidler i Danmark fortæller at de kender nogen med et for stort alkoholforbrug. Næsten halvdelen af dem har haft negative oplevelser med dem pga. alkohol. For lidt over halvdelen handler det om familiemedlemmer for lidt mere end hver femte er det et medlem af husstanden der har et stort alkoholforbrug. Næsten halvdelen af de adspurgte har oplevet negative konsekvenser ved det store alkoholforbrug.

22% har oplevet ægteskabelige eller familiemæssige problemer pga. alkohol. Ca. 29% af dem har oplevet det inden for det seneste år. 13% har oplevet problemer med venner og naboer og 7% har haft problemer med kollegaer eller chefers alkoholforbrug.

14% har været generet ved festlige lejligheder pga. andres alkoholforbrug.

Inden for det seneste år har 26% følt sig generet af andres beruselse i det offentlige rum og 14% har været skræmt eller bange for berusede personer i det offentlige rum.

 

Trafikulykker og spritkørsel

I 2013 var der 429 registrerede sprituheld med personskader. Det vides ikke om det er den påvirkede eller andre, der er kommet til skade ved ulykkerne.

Der sker færre og færre færdselsulykker og den tendens ses også i spritulykkerne. Andelen af færdselsulykker, der var spritulykker toppede i 2007 og har været faldende frem til 2013, hvor de udgør en andel på 14% af ulykkerne.

Når vi ser på andelen af alkoholrelateret trafikdrab er den også faldende frem til 2012. I 2013 ses en mindre stigning, der blev registreret 41 dræbte ved spritulykker, det er 21% af samtlige dræbte ved trafikulykker.

Antallet af personer der får en strafferetlig afgørelse angående spirituskørsel lå i 2013 på 8.264 personer. Det er samme niveau som i 1998. Dette tal variere dog alt efter, hvor stort fokus politiet har på indsatsen over for spritkørsel.

Når de adspurgte fortæller om de oplevelser de har haft i trafikken med andres alkoholforbrug har 19% været med i en bil, hvor chaufføren har drukket for meget, 23% af dem har oplevet det inden for det seneste år. 2% har været med i en ulykke hvor en andens alkoholbrug er skyld i ulykken.


Alkoholstatistik - 2015.PNG

Alkoholstatistik 2015 - uddrag afsnit 8 og 9

  • Publiceret

    01.01.15

  • Side

    7

Download
340,3 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!

Relateret indhold