Risikofaktorer og folkesundhed

Rapporten er en samlet opgørelse over de helbredsmæssige og samfundsøkonomiske omkostninger der er forbundet med 19 risikofaktorer og 18 mål inden for sundhedsområdet.Publiceret

01.06.06


Udgiver

Statens Institut for Folkesundhed - SFI


Forfattere

 • Knud Juel
 • Jan Sørensen
 • Henrik Brønnum-Hansen

Kategori

Rapport


Især kapitel 6 (side 107-132) omhandlende alkohol er særlig interessant.

En opsummering af de resultater der er fundet frem til:

 • I 2000 angav 15 % af danske mænd og 9 % af danske kvinder, at de inden for den seneste uge drak over genstandsgrænserne.
 • Hvert år er mindst 3.000 dødsfald i Danmark relateret til alkohol, baseret på tilgrundliggende og medvirkende dødsårsager. Det svarer til 5 % af alle dødsfald.
 • Alkohol resulterer hvert år i 50.000 tabte leveår for mænd og 20.000 for kvinder.
 • Alkohol er årsag til et tab i danskernes middellevetid på et år og fire måneder for mænd og 6-7 måneder for kvinder.
 • Personer, der drikker over genstandsgrænserne, dør i gennemsnit 4-5 år for tidligt.
 • Personer, der dør på grund af alkohol, mister 23-24 års levetid.
 • Mænd, der overskrider genstandsgrænsen, kan forvente fem færre leveår uden langvarig belastende sygdom end mænd, der ikke overskrider genstandsgrænsen. For kvinder er det knap et år.
 • Ved overskridelse af genstandsgrænserne reduceres kvalitetsjusterede leveår med 5,1 for mænd og 3,3 for kvinder.
 • Alkohol er relateret til 28.000 hospitalsindlæggelser årligt, 10.000 skadestuebesøg og 72.000 ambulante besøg.
 • Personer, der drikker over genstandsgrænserne, har hvert år mere end 150.000 ekstra kontakter til alment praktiserende læge, 80 % af tilfældene blandt mænd.
 • Personer, der drikker over genstandsgrænserne, har hvert år 325.000 ekstra sygefraværsdage, næsten alle sammen blandt mænd.
 • Hvert år er der mere end 500 tilfælde af førtidspension relateret til alkohol.
 • Alkohol medfører et årligt merforbrug i sundhedsvæsenet på 947 mio. kr. Sundhedsvæsenet opnår en årlig besparelse på 350 mio. kr. som følge af tidlig død og sparet fremtidigt forbrug. Sundhedsvæsenets årlige nettoomkostninger relateret til alkohol er således 597 mio. kr.
 • Opgjort efter human kapital metoden er alkohol relateret til et årligt produktionstab på 7.229 mio. kr. og 585 mio. kr. efter friktionsmetoden. Produktionstabet modsvares af 5.406 mio. kr. i sparet konsum som følge af kortere levetid.

Risikofaktorer og folkesundhed.PNG

Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark

 • Publiceret

  01.06.06

 • Side

  346

Forfattere

Knud Juel Jan Sørensen Henrik Brønnum-Hansen

Download
1,4 Mb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!