Forældres betydning for børns alkoholforbrug

Samlet set er der viden om , at forældres mådehold, restriktiv regelsætning og holdning har en dæmpende sammenhæng med børn og unges alkoholforbrug,, selv om der mangler mere viden om præcist, hvordan forældrene har betydning.Publiceret

01.01.16


Udgiver

Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden


Forfattere

 • Anne Sofie Christensen
 • Christine Lind Behrens
 • Christina Schiøth
 • Marie Pil Jensen

Kategori

Rapport


Rapportens hovedresultater. Resultaterne er uddybet i rapporten, hvor det også er nærmere forklaret, hvad emnerne dækker over. En helt kort konklusion findes bagest.

Forældres eget alkoholforbrug

 • Der er god evidens for, at forældres alkoholforbrug har betydning for deres børns alkoholforbrug. Højere forbrug hos forældrene er forbundet med tidligere debut og større forbrug hos deres børn i ungdomsårene.
 • Der mangler viden om, hvordan forældrenes forbrug påvirker børnenes forbrug.

Regler om alkohol

 • Der er nogen dokumentation for, at børn drikker mindre, hvis deres forældre opstiller regler for deres alkoholforbrug – evidensen er dog ikke entydig.
 • Det er uklart, hvilken udformning reglerne skal have for at virke bedst.

Forældres udskænkning af alkohol til deres børn

 • Litteraturen tyder på, at børn, der får alkohol af deres forældre eller drikker sammen med dem, generelt har/får et højere alkoholforbrug og er i øget risiko for at binge-drikke end børn, der ikke får alkohol af deres forældre. Evidensen er dog ikke entydig.
 • Børn drikker mere, hvis deres egne eller venners forældre lægger hus til fester med alkohol.

Forældres misbilligelse/accept af børn/unges alkoholforbrug

 • Forskning viser, at forældres misbilligelse eller accept af børn og unges alkoholforbrug (typisk ift. deres eget barn) er en prædiktor for deres barns senere forbrug.
 • Børn, der oplever deres forældre som misbilligende ift. alkohol i ungdoms- årene, drikker mindre end andre børn senere i ungdommen. Det er uklart om misbilligelse også er forbundet med senere debut.

Kommunikation om alkohol

 • Sammenhængen mellem kommunikationen om alkohol og børnenes forbrug er kompleks. Der er ikke noget entydigt svar på, hvad der virker ift. at begrænse børnenes alkoholforbrug.
 • Forskning tyder på, at kommunikation om alkohol har betydning for børns forbrug – men det er uklart, hvordan og hvor ofte kommunikationen helst skal foregå.

Generel kommunikation

 • Forskning tyder på, at god kommunikation – dvs. kommunikation hvor barnet kan snakke frit med sine forældre og føler sig forstået – er forbundet med lavere alkoholforbrug hos barnet.
 • Det er uklart, om god kommunikation også er forbundet med senere alkoholdebut, idet der mangler forskning på området.
 • Det er uklart, om kommunikationens hyppighed har nogen betydning for barnets alkoholforbrug.

Forældrestil

 • Forskning viser, at børn, hvis forældre udviser varme og anerkendelse kombineret med rammer og forventninger til dem, drikker mindre end børn, hvis forældre er enten strikse og kontrollerende eller uengagerede i deres barn.
 • Der er god evidens for, at autoritativ og tilladende forældrestil er bedre end autoritær og uengageret ift. alkoholforebyggelse.
 • Det er uklart, om den tilladende og den autoritative forældrestil er lige gode ift. alkoholforebyggelse.
 • Forskningen har ikke belyst, om forældestilene spiller sammen – om det f.eks. har nogen betydning, hvis barnets forældre har forskellige stile.

Monitorering

 • Forskning tyder på, at forældremonitorering – dvs. at forældrene ved, hvor barnet er, hvem det er sammen med, og hvad det laver – er forbundet med senere alkoholdebut og lavere alkoholforbrug i ungdomsårene.

Støtte

 • Forskning tyder på, at børn, der oplever deres forældre som støttende, drikker mindre end børn, der ikke i samme grad oplever deres forældre som støttende.

Forældres betydning for deres børns alkoholforbrug.PNG

Forældres betydning for børns alkoholforbrug

 • Publiceret

  01.01.16

 • Side

  93

Forfattere

Anne Sofie Christensen Christine Lind Behrens Christina Schiøth Marie Pil Jensen

Download
2 Mb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!