Familieorienteret alkoholbehandling – et litteraturstudium af familiebehandlingens effekter

Rapporten er henvendt til praktikere og planlæggere inden for alkoholforebyggelse og -behandling samt familie- og børneområdet. Rapporten belyser familiebehandlingens effekter på alkoholmisbrugerens familie og børnene - samt effekt i forhold til misbrugeren adfærd.Publiceret

01.01.06


Udgiver

Sundhedsstyrelsen


Forfattere

 • Helle Lindgaard

Kategori

Rapport


Anbefalinger til praksis

Generelt viser litteraturen, at det kan være hensigtsmæssigt for alkoholbehandlingen at foretage et fokusskifte fra det individorienterede til det relations- og familieorienterede. Behandlingstilbuddene
må så vidt muligt udvides til også at indbefatte familiemedlemmer, således at familien ikke bare inddrages i behandlingen af misbrugeren, men også kan få selvstændig hjælp til egne problemer,
uafhængigt af misbrugeren. Hertil peger litteraturen på en række andre faktorer eller forhold, som man med fordel på praksisniveau kan arbejde med fremover:

 • Der bør ikke kun arbejdes med drikkeophør som mål for behandlingen, men også med familiens/forældrenes interaktion.
 • Behandling af alkoholmisbrug bør også inddrage »skadesreduktion« og forebyggelse i forhold til familien, ikke mindst i forhold til børn. Reduktion af sociale omkostninger i forbindelse med familiens psykiske, fysiske og sociale påvirkninger er ligeledes vigtige effektmål.
 • Det er især vigtigt at have et særligt fokus på børnene. Både med hensyn til eventuelle behandlingskrævende problemer, men også i forhold til forebyggelse af problemudvikling på længere sigt, herunder eget misbrug.
 • I princippet har alle børn fra alkoholfamilier krav på udredning og forebyggende indsatser, idet vi ikke ved hvilke børn, der udvikler problemer på længere sigt.
 • En vigtig beskyttelsesfaktor for børns udvikling af følgevanskeligheder er især familiens funktionsniveau. Problemudvikling blandt børnene kan således ikke alene tilskrives tilstedeværelsen af alkoholproblemer i familien, men drejer sig i meget høj grad også om familiens interaktion og dysfunktion.
 • Familieorienteret alkoholbehandling – et litteraturstudium af familiebehandlingens effekter 48 tionsniveau. Problemudvikling blandt børnene kan således ikke alene tilskrives tilstedeværelsen
  af alkoholproblemer i familien, men drejer sig i meget høj grad også om familiens interaktion og dysfunktion.
 • Heraf følger, at man, så vidt det er muligt, arbejder med at reducere alkoholproblemernes indflydelse på familieinteraktionen. Enten ved direkte at arbejde med misbrugerens adfærd i forhold til familien, med hele familien som sådan, med forældreparret eller med en ædru forælder alene. Er dette ikke muligt, eller som et supplement, kan der arbejdes med etablering af social støtte i barnets nære sfære og/eller ved indsatser rettet direkte mod barnet.
 • En anden beskyttelsesfaktor er »social støtte« (fx en ædru forælder, en bedsteforælder eller en voksen i skoleregi). Derudover er barnets mestringsstrategier et vigtigt fokus i det forebyggende arbejde med børn.
 • Det kan være relevant at se familieorienteret alkoholbehandling som et kontinuum, hvor familien kan inddrages på forskellige steder i behandlingsforløbet. Familien kan inddrages og hjælpe, indtil misbrugeren måske bliver motiveret til behandling. Hvis misbrugeren vælger at gå i behandling, eller måske allerede er i behandling, kan familien også inddrages her. Såfremt misbrugeren ikke motiveres til behandling, kan familien evt. fortsætte i et behandlingsforløb med fokus på mestring af denne situation.
 • »Adfærdsterapeutisk parterapi« (APT), »CRAFT« og »UFT« er evidensbaserede metoder inden for familieorienteret alkoholbehandling, men nye og flere metoder bør afprøves og undersøges i forhold til såvel alkoholadfærd som familiefunktion.
 • Det er vigtigt at kunne afdække og diagnosticere familiens såvel som misbrugerens problemer og behov. Herunder også hvert enkelt barns situation og behov. Denne kortlægning bør foretages  rutinemæssigt og ud fra standardiseret materiale. Til afdækningen er det vigtigt at inddrage såvel misbrugeren som familiens øvrige medlemmer, herunder også børnene.
 • Det er vigtigt at være opmærksom på heterogeniteten i familiernes behov og formåen. Børnene og deres familier skal mødes undersøgende og med åbenhed. Ikke alle familier og børn vil have udviklet behandlingskrævende problemer. Og de familier og børn, der har problemer, vil have forskellige behov, idet problemstillingerne kan variere meget, afhængigt af mange faktorer og ikke mindst familiens grad af dysfunktion.
 • Der bør tages højde for medierende og modererende faktorer og processer, herunder parforholdets art og kvalitet, familiens dysfunktion og ændringspotentiale/støtte til afholdenhed samt forskellige misbrugsforhold.
 • Familier med alkoholproblemer må kunne tilbydes et varieret udbud af behandling, således at det så vidt muligt matcher familiens behov og formåen.

forside familieorienteret lindgaard.png

Familieorienteret alkoholbehandling – et litteraturstudium af familiebehandlingens effekter

 • Publiceret

  01.01.06

 • Side

  81

Forfattere

Helle Lindgaard

Download
1,7 Mb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!

Relateret indhold