Regeringen ønsker større effekt i alkoholbehandlingen

Regeringen har fremsat 10 sociale mål, heraf ét mål (mål 9) om flere personer i alkoholbehandlingen skal afsluttes som alkoholfrie, med reduceret forbrug eller som henviste til relevant anden hjælp. Målt med Socialministeriet målemetode blev kun omkring en tredjedel i 2013 afsluttet med et sådanne udbytte.Publiceret

17.05.16


Udgiver

Social- og Indenrigsministeriet


Kategori

Rapport


Alkoholafhængighed har sociale og sundhedsmæssige konsekvenser for både den enkelte og for pårøren­de. Personer, som opsøger alkohol­behandling, skal have den nødven­dige hjælp og støtte til at reducere forbruget eller blive henvist til yder­ligere behandling, hvis det er den bedste løsning.

Kommunerne har ansvaret for så­vel den sundhedsfaglige alkohol­behandling som de sociale tilbud til personer med alkoholmisbrug. Men man kan også få alkoholbehandling uden for de kommunale tilbud fx via private sundhedsforsikringer.

Mange gennemfører ikke alkoholbe­handlingen. Øget kvalitet i alkohol­behandlingen kan medvirke til at få flere personer til at gennemføre al­koholbehandlingen. Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedssty­relsen har derfor igangsat flere ini­tiativer med henblik på at øge kva­liteten af den offentligt finansierede alkoholbehandling. Folketinget har desuden ved ændring af sundheds­loven pr. 1. januar 2016 besluttet, at socialtilsynet skal godkende og føre tilsyn med alkoholbehandlingsste­der med henblik på at højne kvalite­ten af behandlingen. Og Sundheds­styrelsen har udarbejdet nationale kliniske retningslinjer for alkoholbe­handling.

For nogle personer i alkoholbehand­ling er alkohol ikke det eneste pro­blem. Her er det væsentligt, at de får en koordineret og helhedsorien­teret indsats, der håndterer både sociale problemer, psykiske vanske­lighed mv.

Vil du se alle de 10 mål kan du klikke her social- og Indenrigsministeriets hjemmeside


10 mål for socialmobilitet.PNG

10 mål for social mobilitet - Fordi alle kan - Mål 9

  • Publiceret

    17.05.16

  • Side

    19

Download
521,7 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!