Hvad betyder længden af behandling

Kliniske guidelines om varighed af alkoholbehandlingen af AUD (alkoholbrugsforstyrrelse) er baseret på bedste faglige skøn. En gennemgang af udvalgte studier finder ikke frem til en signifikant sammenhæng mellem intensitet og varighed af behandling og effekt. På tværs af studierne var behandlingen planlagt at vare gennemsnitligt 18 uger og bestå af 14 sessioner, hvoraf 9 blev gennemført.Publiceret

06.11.17


Udgiver

Journal of Substance Abuse Treatment


Forfattere

  • Anette Søgaard Nielsen
  • Kjeld Andersen
  • Anders Bo Bojesen
  • Lotte Kramer Schmidt

Kategori

Videnskabelig artikel


Analysen af sammenhængen mellem varighed og udbytte i forskellige former for ambulant alkoholbehandling bygger på 48 udvalgte studier af behandlingen af omkring 9000 patienter med AUD.

Patienter med AUD tilbydes adskillige forskellige former for psykosocial behandling. Langt hen ad vejen er de forskellige anerkendte behandlingsmetoder og behandlingsformer vurderet til at være nogenlunde lige effektive. Kompleksiteten blandt de behandlede personer og måden at måle effekt på kan være to af årsagerne hertil. Længden på behandlingsforløbene er mellem nogle få uger til år.

Problemerne med at finde anvendelige metode til vurdering af, hvilke metoder og behandlingsformer patientpopulationen kan prioritere af har som helhed ført til opfattelsen af ”one size does not fit all”, altså at nogle typer behandling er mere attraktive og effektivere for nogle patientgrupper, men ikke på andre.

Hypotesen i analysen har været, at der findes en positive sammenhænge mellem varighed i og effekten af alkoholbehandlingen. I afprøvningen af tesen har analysen haft som udgangspunkt at behandlingseffekt er rimelig ensartet i de studierne, i de anvendte metoder som patienterne med AUD blev randomiseret til at deltage i. Behandlingens varighed blev defineret som planlagte og afviklede antal sessioner samt hyppighed af sessioner om ugen.

Tidligere har dosis-respons forskning inden for generel psykoterapi forsøgt at svare på et lignende spørgsmål, nemlig: hvor meget terapi skal der til? To forskningsmodeller er blevet anvendt: dosis-effekt modellen og godt nok modellen. Dosis-effekt modellen baserer sig på en opfattelse af, at sessioner giver god effekt indtil et vist punkt (fx mellem 13 og 18 sessioner), hvorefter effekten aftager.  Godt-nok modellen har som hypotese, at patienter oplever bedring ved forskellige dosis-niveauer, og at resultatskurven er stejlest ved relativt få behandlinger. Længere varighed af behandlingsforløbet er dermed ensbetydende med langsommere fremskridt på individplan.

Analysen konkluderer, at der ikke er nogen sammenhæng mellem langtidseffekten på AUD og varigheden af det planlagte eller rent faktisk gennemførte ambulante psykosociale behandlingsforløb. Den manglende signifikans kan skyldes, at gruppen af personer med AUD på flere områder er en heterogen gruppe, at patientinformation om behandlingen får indflydelse på patienternes behandlingsforløb og at der kan være problemer med at måle effekten i behandlingen, herunder vanskeligheder med at opnå signifikante effektforskelle. Derudover er det vigtigt at bemærke, at personer, der dropper ud af behandlingen ofte opgøres som tilbagefald. For nogle kan der dog være tale om det modsatte, det kan fx være patienter med et hurtigt udviklingsforløb der overflødiggør yderligere behandling.

På et område finder undersøgelsen en effekt. Den forskningsmæssige opfølgning med målinger af langtidseffekten af behandlingen i 48 studier synes at have haft en selvstændig effekt. Alkopedia.dk bemærker, at dette understøtter behov for at betragte sværere AUD, herunder alkoholafhængighed, som en kronisk sygdom, hvor der kan være signifikant god effekt af at aftale en kort opfølgende kontakt med patienterne i et længere tidsrum efter end behandling.

Forfatterne til analysen anfører sidst i artiklen, at det at forsøge at fastlægge den optimale varighed for behandling af en så kompleks lidelse som AUD kræver både inddeling af patienter i undergrupper og en registrering af fremskridt for hver session - måske gennem redskaber som fx FIT (kommentar fra redaktionen af Alkopedia.dk)


Duration of therapy billede..PNG

Duration of therapy – Does it matter? A systematic review and meta-regression of the duration of psychosocial treatments for alcohol use disorder

  • Publiceret

    06.11.17

  • Side

    11

Forfattere

Anette Søgaard Nielsen Kjeld Andersen Anders Bo Bojesen Lotte Kramer Schmidt

Download
463,2 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!