Ensartet effekt og søgning til behandling

En undersøgelse af nye personer i den offentligt finansierede alkoholbehandling 2006-14 viser, at regionale forskelle i starten af perioden med tiden er blevet udlignet. Udviklingen er sket i en periode, hvor kommunerne overtog ansvaret for alkoholbehandlingen fra amterne, og der som følge heraf er sket en vækst i antallet af behandlingssteder. Faktorer som myndighedernes anbefalinger og rådgivningsmaterialer, undersøgelser af stedernes forskelligheder, national koordineret efteruddannelse samt fokus på kvalitet og erfaringsudveksling gennem Alkohol Fagligt Forum nævnes som årsag til homogeniseringen.



Publiceret

18.09.17


Udgiver

Journal of Public Health


Forfattere

  • Anne-Sophie Schwarz
  • Bent Nielsen
  • Anette Søgaard Nielsen

Kategori

Artikel


Målet for undersøgelsen var at beskrive regionale forskelle og ændringer over tid i behandlingscentrenes patientprofiler samt udbytte af behandling. Undersøgelsen baserer sig på det nationale alkoholbehandlingsregister (NAB), der indeholder oplysninger om patienterne, som modtager offentlig finansieret alkoholbehandling. Undersøgelsen omhandler personer, som havde første kontakt til et alkoholbehandlingscenter i perioden 2006-2014. 

I 2007 fik de 98 kommuner ansvaret for den offentlige behandling, hvor det før lå hos 14 amter. Forandringen har skabt ændringer i antallet af behandlingsenheder og stedernes opbygning.

Tidligere var der regionale forskelle med hensyn til for eksempel, hvor lang tid en person havde haft et alkoholproblem før personen søgte behandling. Forskellene handler bl.a. om andelen af personer, der kom selv eller blev henvist af familie, hospital eller kommune, den foretrukne type alkohol forud for behandlingen samt forsørgelsesgrundlag (men her svarende til de befolkningsmæssige variationer generelt). Tillige var der også regionale forskelle på, hvor længe personerne var i behandling (generelt dog længere tidligere end i dag) og forskelle i udbyttet af behandling målt som status ved udskrivning. Over årene er der sket en homogenisering i sådan en grad, at det i 2014 er svært at få øje på regionale forskelle overhovedet. Specielt er andelen af personer som udskrives færdigbehandlede steget. Flere forhold kan have bidraget til forbedringen, mere effektiv og kompetent behandling, forandringer i behandlingskohorten samt ændringer i proceduren for registrering af udskrivningstatus (kommentar fra Alkopedia.dk).

Afslutningsvis diskuteres det i undersøgelsen, hvordan en periode, hvor der er kommet flere og forskellige behandlingscentre, kan medføre en homogenisering i alkoholbehandlingen. I forklaringen peges der på flere årsager. Myndighederne har udsendt en del materialer til fremme af kvaliteten i alkoholbehandlingen, f.eks. Medicinsk Teknologivurdering af Alkoholbehandlingen, Kvalitet i Alkoholbehandlingen – et rådgivningsmateriale. Indikatorer på kvalitet og forskelle i behandlingen er undersøgt at bl.a. Lægeforeningen. Der er etableret en efteruddannelse for alkoholbehandlere. Og ikke mindst har den faglige leder af alkoholbehandlingsstederne formet og deltaget i Alkohol Fagligt Forum (AFF). Her er man bl.a. blevet enige om at bruge det samme udredningsværktøj, ASI (Addiction Serverity Indeks) i registreringen af patientdata, man har gennemført årlige uddannelse temadage for behandlerne, samt afholdt møder 3-4 gange årligt for at inspirere hinanden og koordinere den faglige udvikling. 


Tendens til ensartet behandlingskohorte og -effekt billede

Changes in profile of patients seeking alcohol treatment and treatment outcomes following policy changes

  • Publiceret

    18.09.17

  • Side

    9

Forfattere

Anne-Sophie Schwarz Bent Nielsen Anette Søgaard Nielsen

Download
704,5 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!