Alkoholbehandlingen i Danmark 2014

Sundhedsdatastyrelsens statistik fra det nationale alkoholbehandlingsregister (NAB) viser, at antallet af personer i behandling i løbet af et år har stabiliseret sig - i 2014 var der ca. 15.800 personer i behandling. Omkring 7.800 forskellige personer blev indskrevet i 2014 – og et nogenlunde tilsvarende antal udskrevet. Blandt personer der sluttede behandlingen i 2014 blev 31% udskrevet som færdigbehandlet – 18% lod sig udskrive mod givet råd. Og 32% blev udskrevet uden afsluttende samtale. Oplysningerne er af forskellige årsager præget af nogen usikkerhed.Publiceret

01.07.16


Udgiver

Sundhedsdatastyrelsen


Kategori

Årsrapport


Om behandlingsstatistikken

Før 2006 eksisterede der ikke en central og løbende national monitorering af alkoholbehandlingen i Danmark. Med det nationale alkoholbehandlingsregister NAB blev der skabt et grundlag, som kan forsyne relevante parter på centralt og regionalt niveau og med ansvar for alkoholbehandlingen - med det nødvendige beslutningsgrundlag.

Registeret har til formål at bidrage til evaluering og kvalitetsudvikling af behandlingsindsatsen – og forskningen på området. Målgruppen for registeret er derned både kommuner, ministerier, behandlingscentre, organisationer og forskere – foruden borgere og journalister.

Per 1. januar 2007 overtog de nye kommuner ansvaret for alkoholbehandlingen fra amterne forbindelse med Kommunalreformens ikrafttræden. De behandlingsinstitutioner, som landets kommuner visiterer klienter til, skal indberette oplysninger til NAB. Dette gælder offentlige såvel som private alkoholbehandlingsinstitutioner. Sundhedsdatastyrelsen modtager også oplysninger om privat finansieret alkoholbehandling – denne indberetning e dog ikke obligatorisk.

Kriminalforsorgen indberetter ikke til Sundhedsdatastyrelsen, da der her er tale om en helt anden type af alkoholbehandling, ofte som en del af afsoningen. Alkoholbehandling ved de praktiserende læger og psykiatriske og somatiske sygehuse indgår heller ikke i NAB.

Indberetningen foregår elektronisk enten via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) eller fra behandlingsinstitutionernes egne klientsystemer til Sundhedsdatastyrelsen via system til system indberetning.

Indholdet af NAB-registeret samt hvilke instanser, der skal indberette til registret, blev i sin besluttet i en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen med interne såvel som eksterne faglige eksperter. Udgangspunktet for fastlæggelse af registerets indhold har været de oplysninger, der registreres i den europæiske version af den internationale fastlagte spørgeskemastandard (Addiction Severity Index). Registeret indeholder således oplysninger om klienten (stam- og socioøkonomiske oplysninger) samt oplysninger om karakter og omfang af vedkommendes misbrug.

Det fulde fællesindhold for registrering i NAB (”Fællesindhold for registrering alkoholmisbrugere i behandling”) kan findes på netstedet: www.sundhedsdatastyrelsen.dk. Registeret blev i løbet af 2008 udvidet med en række behandlingsoplysninger. Alle tidsperioder i spørgeskemaet refererer til den seneste periode forud for indskrivningsdatoen – heraf er det de fleste af spørgsmålene, som refererer til klientens situation de sidste 30 dage op til indskrivningen.

NAB-oplysningerne 2014 bygger på indberetninger fra i 104 kommunale og private alkoholbehandlinger. Trods bestræbelser på at minimere usikkerhed er oplysningerne præget af nogen usikkerhed. Det skyldes både registrerings- og indberetningsproblemer som det forhold, at ca. 10 procent af behandlingskohorten er anonym.

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør kommuneoversigter ultimo august 2016 på www.eSundhed.dk.


Alkoholbehandling 2014 Forsidebillede.PNG

Alkoholbehandlingen Danmark 2014

  • Publiceret

    01.07.16

  • Side

    28

Download
854,5 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!